Commit a57679a3 authored by Tom Demeyer's avatar Tom Demeyer
Browse files

verwijder thorp thursdays

parent 553580f5
......@@ -46,7 +46,7 @@
<h1>Een veilige digitale terp in<br />het woelige digitale landschap</h1>
<p class="date">Amsterdam, 21 mei 2021</p>
<p>Velen zijn opgeschrikt door de berichtgeving dat Whatsapp nieuwe privacyvoorwaarden oplegt aan haar gebruikers. Gebruik- en contactgegevens worden vanaf nu rechtstreeks gedeeld met Facebook. Het is een van de vele voorbeelden dat onze privacy en soevereiniteit onder druk staan. Bijna alle internettoepassingen die we gebruiken draaien om het ontfutselen van data en het manipuleren van gedrag. In de hedendaagse jacht op data worden de kwetsbaarheden van personen, steden en landen niet beschermd, maar juist geëxploiteerd. Daarnaast is het overgrote deel van de online toepassingen in handen van slechts een paar grote techbedrijven.</p>
<p>Met Thorp komt daar verandering in: een digitale publieke ruimte waar in de toekomst iedereen met elkaar in gesprek kan, iedereen die wil communiceren zonder Big Tech en zonder je digitale soevereiniteit op te hoeven geven. Thorp is een digitale verhoging: een 'terp' in het woelige digitale landschap en lanceert eind mei een besloten bèta versie. Er wordt naar gestreefd om Thorp zo spoedig mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken. De samenwerkende organisaties werken momenteel aan een gedragscode voor o.a. moderatie, toegang en dataopslag. Vanaf 15 juni zullen wekelijkse Thorp Thursdays worden georganiseerd om organisaties en potentiële gebruikers wegwijs te maken.</p>
<p>Met Thorp komt daar verandering in: een digitale publieke ruimte waar in de toekomst iedereen met elkaar in gesprek kan, iedereen die wil communiceren zonder Big Tech en zonder je digitale soevereiniteit op te hoeven geven. Thorp is een digitale verhoging: een 'terp' in het woelige digitale landschap en lanceert eind mei een besloten bèta versie. Er wordt naar gestreefd om Thorp zo spoedig mogelijk voor iedereen toegankelijk te maken. De samenwerkende organisaties werken momenteel aan een gedragscode voor o.a. moderatie, toegang en dataopslag.</p>
<p>Thorp is gebaseerd op <a href="https://matrix.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Matrix</a>, een open source berichtenplatform dat door organisaties zelf gehost kan worden. Matrix is een exponent van een nieuwe generatie internetplatforms die decentraal en federatief is. Het voordeel van de Matrix-standaard is ook dat er tussen platforms en diensten 'bruggen' kunnen worden aangebracht. Dit betekent dat berichten tussen Thorp en andere berichtenapps uitgewisseld kunnen worden. Dat maakt het mogelijk voor bijvoorbeeld Whatsapp gebruikers om geleidelijk over te stappen. Het biedt ook de mogelijkheid om andere diensten als videoconferencing en delen van documenten te combineren.</p>
<p>Thorp is onderdeel van <a href="https://amsterdam750.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Amsterdam 750</a>, waarbinnen de ambitie bestaat om een veilige digitale stad te realiseren, met Amsterdams DNA, vóór het 750-jarige bestaan van Amsterdam in 2025, en van het <a href="https://publicstack.net/deps/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Digital European Public Spaces</a> programma, dat publieke waarden op het internet wil versterken.</p>
</div>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment