Commit ea5f058b authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

renaming / moving

parent 44ff19ce
......@@ -15,7 +15,7 @@ export const initialLayers = ["pm25"]
export const dataGroups = [
{
title: "luchtkwaliteitsdata",
title: "data-selectie",
parameters: {
"pm25": {
......@@ -31,7 +31,7 @@ export const dataGroups = [
150: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple },
},
formula: "PM25",
tooltip: "PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid.",
tooltip: "<p>PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3).</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......@@ -53,7 +53,7 @@ export const dataGroups = [
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple },
},
formula: "PM10",
tooltip: "PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,01 milimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3). Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 (μg/m3).",
tooltip: "<p>PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,01 milimeter.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3). Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 (μg/m3).</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......@@ -76,7 +76,7 @@ export const dataGroups = [
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple },
},
formula: "NO2",
tooltip: "NO2 ontstaat uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3).",
tooltip: "<p>NO2 ontstaat uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3).<p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......@@ -97,7 +97,7 @@ export const dataGroups = [
300: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple },
},
formula: "O3",
tooltip: "Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar wordt gevormd uit stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en koolmonoxide. De concentratie ozon (O3) is vooral afhankelijk van het weer. In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180 (μg/m3). Een concentratie van 240 (μg/m3) is de Europese alarmdrempel. ",
tooltip: "<p>Ozon (O3) wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar wordt gevormd uit stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en koolmonoxide. De concentratie ozon is vooral afhankelijk van het weer.</p><p>In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180 (μg/m3). Een concentratie van 240 (μg/m3) is de Europese alarmdrempel.</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......@@ -124,7 +124,7 @@ export const dataGroups = [
// 150: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple },
// },
// formula: "PM25",
// tooltip: "PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid.",
// tooltip: "",
// more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
// type: "HeatmapLayer",
// sources: [
......
export const texts = {
about: {
title: "over deze kaart",
body: "<p>Deze kaart visualiseert data afkomstig van 200 HOLU-sensorkits én die van officiële meetpunten van <a href='https://www.luchtmeetnet.nl/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>luchtmeetnet.nl</a>. Hollandse&nbsp;Luchten is een experimenteel project waarin er onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van de HOLU-sensorkits, en naar de beste manier waarop je deze data kunt inzetten.</p><p><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit/'>meer weten</a></p>"
},
pilotLocations: "Pilot-locaties",
loading: "Bezig met laden...",
loadingError: "Laden mislukt...",
......@@ -13,25 +17,55 @@ export const texts = {
export const mapLocations = [
{
name: "Pilot IJmond",
name: "IJmondregio",
bounds: [
[4.557490, 52.514173],
[4.694126, 52.436089]
],
sublocations: [
{
name: "Beverwijk / Heemskerk",
bounds: [
[52.516652, 4.613219].reverse(),
[52.476220, 4.700986].reverse()
]
},
{
name: "IJmuiden / Driehuis",
bounds: [
[52.467639, 4.554093].reverse(),
[52.442918, 4.651562].reverse()
]
},
{
name: "Velsen-Noord / Velsen-Zuid",
bounds: [
[52.479721, 4.619610].reverse(),
[52.455499, 4.662332].reverse()
]
},
{
name: "Wijk aan Zee",
bounds: [
[4.575178, 52.498957],
[4.625811, 52.482799]
]
}
]
},
{
name: "Pilot Buiksloterham",
name: "Buiksloterham",
bounds: [
[4.881806, 52.409374],
[4.916532, 52.385961]
],
]
},
{
name: "Pilot Zaanstad",
name: "Zaanstad",
bounds: [
[4.676039, 52.521136],
[4.862574, 52.418579]
],
]
}
]
......
export const texts = {
about: {
title: "over deze kaart",
body: "<p>Deze kaart visualiseert data afkomstig van 200 HOLU-sensorkits én die van officiële meetpunten van <a href='https://www.luchtmeetnet.nl/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>luchtmeetnet.nl</a>. Hollandse&nbsp;Luchten is een experimenteel project waarin er onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van de HOLU-sensorkits, en naar de beste manier waarop je deze data kunt inzetten.</p><p><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit/'>meer weten</a></p>"
},
pilotLocations: "Pilot-locaties",
loading: "Bezig met laden...",
loadingError: "Laden mislukt...",
loadingRetry: "Probeer opnieuw",
lastMean: "laatste uurgemiddelde",
lastPeak: "piekwaarde laatste uur",
mean: "gemiddelde",
peak: "piekwaarde"
}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment