Commit ea366bf0 authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

refactor settings

parent 9d2f2273
......@@ -7,7 +7,7 @@ export default {
factor: 0.5,
daysToFetch: 90,
all: async function getAllHolu(parameter) {
all: async function(parameter) {
try {
const allResponse = await fetch(`https://data.waag.org/api/getStations`)
......@@ -21,14 +21,8 @@ export default {
let places = {}
const data = all.map(sensor => {
const sensorData = latest.find(o => {
//console.log(+o.id, +sensor.id)
return +o.id === +sensor.id
//return +o.id === 219
})
const sensorData = latest.find(o => +o.id === +sensor.id)
// OLD
if(sensorData) {
if(!places[sensor.tag]) places[sensor.tag] = {
allAverages: [],
......@@ -86,19 +80,22 @@ export default {
}
},
detail: async function getDetailHolu(station, parameter, start, end, granularity) {
try {
const stationMeta = {
type: (station.type === "extended" ? "Extended" : "Basic" ) + " HOLU-meetstation " + station.id,
name: station.name,
description: (station.type === "extended" ? (
'<span>Dit is een extended HOLU-meetstation. Dit prototype meet PM2.5 en PM10 en ook NO2 en O3. Als onderdeel van de pilot wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van deze meetstations.<br /><a class="more" href="https://hollandseluchten.waag.org/holu-sensorkit/">Lees meer over de HOLU kit</a></span>'
) : (
'<span>Dit is een basic HOLU-meetstation. Dit prototype meet PM2.5 en PM10. Als onderdeel van de pilot wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van deze meetstations.<br /><a class="more" href="https://hollandseluchten.waag.org/holu-sensorkit/">Lees meer over de HOLU kit</a></span>'
)
stationMeta: function(station, parameter) {
const stationMeta = {
name: station.name,
description: (station.type === "extended" ? (
'<span>Dit is een extended HOLU-meetstation. Dit prototype meet PM2.5 en PM10 en ook NO2 en O3. Als onderdeel van de pilot wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van deze meetstations.<br /><a class="more" href="https://hollandseluchten.waag.org/holu-sensorkit/">Lees meer over de HOLU kit</a></span>'
) : (
'<span>Dit is een basic HOLU-meetstation. Dit prototype meet PM2.5 en PM10. Als onderdeel van de pilot wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van deze meetstations.<br /><a class="more" href="https://hollandseluchten.waag.org/holu-sensorkit/">Lees meer over de HOLU kit</a></span>'
)
}
)
}
return stationMeta
},
stationData: async function(station, parameter, start, end, granularity) {
try {
const response = await fetch(`https://data.waag.org/api/getHourlyValuesSensor?sensor_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
const responseData = await response.json()
......@@ -118,9 +115,10 @@ export default {
const data = addMissingDataPoints(conformedData, granularity)
return { stationMeta, data }
return data
} catch (error) {
console.log(error)
return "error"
}
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -83,7 +83,7 @@ export default {
factor: 1,
daysToFetch: 60,
all: async function getAllLuchtmeetnet(parameter) {
all: async function (parameter) {
try {
const lastHourISO = getLastHourISO()
const nowHourISO = getNowHourISO()
......@@ -112,13 +112,17 @@ export default {
}
},
detail: async function getDetailLuchtmeetnet(station, parameter, start, end) {
stationMeta: function(station, parameter) {
const stationMeta = {
name: station.name,
description: `<span>${station.description}<br /><br /><em>bron data: <a href="https://www.luchtmeetnet.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">luchtmeetnet.nl</a></em></span>`
}
return stationMeta
},
stationData: async function(station, parameter, start, end, granularity) {
try {
const stationMeta = {
name: station.name,
description: `<span>${station.description}<br /><br /><em>bron data: <a href="https://www.luchtmeetnet.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">luchtmeetnet.nl</a></em></span>`
}
const response = await fetch(`https://data.waag.org/api/getOfficialMeasurement?formula=${parameter.toUpperCase()}&station_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
const responseData = await response.json()
......@@ -130,11 +134,12 @@ export default {
}
})
const data = addMissingDataPoints(conformedData, "hourly")
const data = addMissingDataPoints(conformedData, granularity)
return { stationMeta, data }
return data
} catch (error) {
console.log(error)
return "error"
}
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -7,7 +7,7 @@ export default {
factor: 0.85,
daysToFetch: 90,
all: async function getAllTeom(parameter) {
all: async function(parameter) {
try {
const allResponse = await fetch(`https://data.waag.org/api/holu/ggd_teom`)
const all = await allResponse.json()
......@@ -62,17 +62,21 @@ export default {
}
},
detail: async function getDetailTeom(station, parameter, start, end) {
try {
const stationMeta = {
name: station.name,
description: "Op deze locatie wordt gemeten met monitoren die voorheen (tot 2008) in het meetnet werden gebruikt, de zogenaamde TEOM. Het zijn monitoren die zeer snel reageren op wisselende PM concentraties. Ze benaderen de nauwkeurigheid van de officiële meetapparatuur maar voldoen echter niet aan de huidige Europese eisen voor het doen van officiële metingen. Elke 10 seconden registreert deze meter een waarde. Alle meetwaarden zijn opgehoogd met een factor 1,3 omdat de TEOM meter een onderschatting van gemiddeld 30% kent."
}
stationMeta: function(station, parameter) {
const stationMeta = {
name: station.name,
description: "Op deze locatie wordt gemeten met monitoren die voorheen (tot 2008) in het meetnet werden gebruikt, de zogenaamde TEOM. Het zijn monitoren die zeer snel reageren op wisselende PM concentraties. Ze benaderen de nauwkeurigheid van de officiële meetapparatuur maar voldoen echter niet aan de huidige Europese eisen voor het doen van officiële metingen. Elke 10 seconden registreert deze meter een waarde. Alle meetwaarden zijn opgehoogd met een factor 1,3 omdat de TEOM meter een onderschatting van gemiddeld 30% kent."
}
if(station.type === "TATA") stationMeta.description = "Meetstation Bosweg is een industriestation. Op deze locatie, op enkele tientallen meters van de terreingrens Tata Steel, wordt de luchtkwaliteit voor een belangrijk deel bepaald door de uitstoot van de industrie. Tata Steel meet hier de luchtkwaliteit met meetapparatuur die gelijk is aan die van de officiële meetstations op luchtmeetnet.nl.<br><br>bron: Tata Steel"
if(station.type === "TATA") stationMeta.description = "Meetstation Bosweg is een industriestation. Op deze locatie, op enkele tientallen meters van de terreingrens Tata Steel, wordt de luchtkwaliteit voor een belangrijk deel bepaald door de uitstoot van de industrie. Tata Steel meet hier de luchtkwaliteit met meetapparatuur die gelijk is aan die van de officiële meetstations op luchtmeetnet.nl.<br><br>bron: Tata Steel"
if(parameter === "ps") stationMeta.description = "Op deze locatie wordt gemeten met monitoren die voorheen (tot 2008) in het meetnet werden gebruikt, de zogenaamde TEOM. Het zijn monitoren die zeer snel reageren op wisselende PM concentraties.. Elke 10 seconden registreert deze meter een waarde. Deze monitor meet de totale hoeveelheid stof. De Engelse benaming voor deze metingen is Total Suspended Particles ‘TSP”. Tientallen jaren geleden bestonden er normen voor deze metingen. Omdat een gedeelte van dit stof te groot is om in te ademen is deze wetgeving later omgezet in PM10 normen. Van deze TSP metingen is bekend dat het een relatie kan leggen met klachten over zichtbare stofoverlast."
if(parameter === "ps") stationMeta.description = "Op deze locatie wordt gemeten met monitoren die voorheen (tot 2008) in het meetnet werden gebruikt, de zogenaamde TEOM. Het zijn monitoren die zeer snel reageren op wisselende PM concentraties.. Elke 10 seconden registreert deze meter een waarde. Deze monitor meet de totale hoeveelheid stof. De Engelse benaming voor deze metingen is Total Suspended Particles ‘TSP”. Tientallen jaren geleden bestonden er normen voor deze metingen. Omdat een gedeelte van dit stof te groot is om in te ademen is deze wetgeving later omgezet in PM10 normen. Van deze TSP metingen is bekend dat het een relatie kan leggen met klachten over zichtbare stofoverlast."
return stationMeta
},
stationData: async function(station, parameter, start, end, granularity) {
try {
const response = await fetch(`https://data.waag.org/api/holu/ggd_teom/hourly?sensor_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
const responseData = await response.json()
......@@ -83,11 +87,12 @@ export default {
}
})
const data = addMissingDataPoints(conformedData, "hourly")
const data = addMissingDataPoints(conformedData, granularity)
return { stationMeta, data }
return data
} catch (error) {
console.log(error)
return "error"
}
}
}
\ No newline at end of file
......@@ -10,6 +10,7 @@ export const texts = {
loading: "Bezig met laden...",
loadingError: "Laden mislukt...",
loadingRetry: "Probeer opnieuw",
nodata: "Geen data...",
lastMean: "laatste uurgemiddelde",
lastPeak: "piekwaarde laatste uur",
mean: "gemiddelde",
......
data-on-a-map-app @ bf8eb3bb
Subproject commit ffef7742f3cbe005124e6911f8887203c852cd9f
Subproject commit bf8eb3bb403f3e61b41f2c5891b449c7dbe06e71
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment