Commit d8c314e7 authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

update about text

parent 21320fc9
export const texts = {
about: {
title: "over deze kaart",
body: "<p>Deze kaart visualiseert data afkomstig van 200 HOLU-sensorkits én die van officiële meetpunten van <a href='https://www.luchtmeetnet.nl/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>luchtmeetnet.nl</a>. Hollandse&nbsp;Luchten is een experimenteel project waarin er onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van de HOLU-sensorkits, en naar de beste manier waarop je deze data kunt inzetten.</p><p><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit/'>meer weten</a></p>"
},
pilotLocations: "Pilot-locaties",
loading: "Bezig met laden...",
loadingError: "Laden mislukt...",
loadingRetry: "Probeer opnieuw",
lastMean: "laatste uurgemiddelde",
lastPeak: "piekwaarde laatste uur",
mean: "gemiddelde",
peak: "piekwaarde"
}
export const mapLocations = [ export const mapLocations = [
{ {
name: "IJmondregio", name: "IJmondregio",
......
//body: "<p>Deze kaart visualiseert data afkomstig van de HOLU-sensorkits én die van officiële meetpunten van <a href='https://www.luchtmeetnet.nl/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>luchtmeetnet.nl</a>. Hollandse&nbsp;Luchten is een experimenteel project. In dit project wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van de HOLU-sensorkits en naar de beste manier waarop je deze data kunt inzetten.<br />Op dit moment worden de ruwe meetdata van de HOLU-sensorkits getoond. Binnenkort verschijnen ook de gekalibreerde sensorwaarden op de website. Deze waarden zijn o.a. gecorrigeerd voor het effect van hoge luchtvochtigheid. Alle data zijn indicatief en hebben geen juridische betekenis.</p><p><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit/'>meer weten</a></p>"
export const texts = { export const texts = {
about: { about: {
title: "over deze kaart", title: "over deze kaart",
body: "<p>Deze kaart visualiseert data afkomstig van 200 HOLU-sensorkits én die van officiële meetpunten van <a href='https://www.luchtmeetnet.nl/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>luchtmeetnet.nl</a>. Hollandse&nbsp;Luchten is een experimenteel project waarin er onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van de HOLU-sensorkits, en naar de beste manier waarop je deze data kunt inzetten.</p><p><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>meer weten</a></p>" body: "<p>Deze kaart toont data van HOLU-sensorkits én die van officiële meetpunten van <a href='https://www.luchtmeetnet.nl/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>luchtmeetnet.nl</a>. Hollandse&nbsp;Luchten is een experimenteel project waarin er onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van sensorkit-data en hoe je deze het beste kunt inzetten.<br />Op dit moment worden nog <strong>ruwe meetdata</strong> van de HOLU-sensorkits getoond. Deze waarden zijn dus nog niet gecorrigeerd voor o.a. het effect van hoge luchtvochtigheid.<br /><em>Alle data zijn indicatief en hebben geen juridische betekenis.</em></p><p><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit/'>meer weten</a></p>"
}, },
pilotLocations: "Pilot-locaties", pilotLocations: "Pilot-locaties",
loading: "Bezig met laden...", loading: "Bezig met laden...",
...@@ -15,6 +17,7 @@ export const texts = { ...@@ -15,6 +17,7 @@ export const texts = {
downloadData: "download data", downloadData: "download data",
startDate: "startdatum", startDate: "startdatum",
endDate: "einddatum", endDate: "einddatum",
chartHeaderAddition: "(uurwaarden)",
downloadCsv: "download csv", downloadCsv: "download csv",
downloadInfo: "<small><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/data-downloaden/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>meer info over data downloaden en de API</a></small>", downloadInfo: "<small><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/data-downloaden/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>meer info over data downloaden en de API</a></small>",
} }
data-on-a-map-app @ 71c3de83
Subproject commit f8405e40cede0b7761e3d44110864b729d5b75ac Subproject commit 71c3de83f1e7a1eebb187a52c3ed46911bbfd0c0
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment