Commit 9fdde83f authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

adapt settings for mulitiple unit support

parent 0b37955e
......@@ -22,15 +22,21 @@ export const dataGroups = [
"pm25": {
id: "pm25",
label: "fijn stof (PM 2.5)",
unit: " μg/m3",
range: [0, 150],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
35: { label: "Matig", color: colors.yellow },
70: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
105: { label: "Slecht", color: colors.red },
150: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
units: [
{
id: "μg/m3",
label: " μg/m3",
range: [0, 150],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
35: { label: "Matig", color: colors.yellow },
70: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
105: { label: "Slecht", color: colors.red },
150: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3).</p>"
}
],
tooltip: "<p>PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3).</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
......@@ -44,15 +50,21 @@ export const dataGroups = [
"pm10": {
id: "pm10",
label: "fijn stof (PM 10)",
unit: " μg/m3",
range: [0, 250],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
55: { label: "Matig", color: colors.yellow },
100: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
165.5: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
units: [
{
id: "μg/m3",
label: " μg/m3",
range: [0, 250],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
55: { label: "Matig", color: colors.yellow },
100: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
165.5: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3). Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 (μg/m3).</p>"
}
],
tooltip: "<p>PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,01 milimeter.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3). Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 (μg/m3).</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
......@@ -66,15 +78,20 @@ export const dataGroups = [
"ps": {
id: "ps",
label: "totaal stof",
unit: " μg/m3",
range: [0, 250],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
55: { label: "Matig", color: colors.yellow },
100: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
165.5: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
units: [
{
id: "μg/m3",
label: " μg/m3",
range: [0, 250],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
55: { label: "Matig", color: colors.yellow },
100: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
165.5: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
}
}
],
tooltip: "<p>Deze monitor meet de totale hoeveelheid stof. De Engelse benaming voor deze metingen is Total Suspended Particles ‘TSP”. Tientallen jaren geleden bestonden er normen voor deze metingen. Omdat een gedeelte van dit stof te groot is om in te ademen is deze wetgeving later omgezet in PM10 normen. Van deze TSP metingen is bekend dat het een relatie kan leggen met klachten over zichtbare stofoverlast.</p>",
more: "",
type: "StationLayer",
......@@ -86,16 +103,22 @@ export const dataGroups = [
"no2": {
id: "no2",
label: "stikstofdioxide (NO2)",
unit: " μg/m3",
range: [0, 250],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
70: { label: "Matig", color: colors.yellow },
140: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
200: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>NO2 ontstaat uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3).<p>",
units: [
{
id: "μg/m3",
label: " μg/m3",
range: [0, 250],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
70: { label: "Matig", color: colors.yellow },
140: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
200: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3).</p>"
}
],
tooltip: "<p>NO2 ontstaat uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3).</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......@@ -106,16 +129,22 @@ export const dataGroups = [
"o3": {
id: "o3",
label: "ozon (O3)",
unit: " μg/m3",
range: [0, 300],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
100: { label: "Matig", color: colors.yellow },
200: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
240: { label: "Slecht", color: colors.red },
300: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>Ozon (O3) wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar wordt gevormd uit stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en koolmonoxide. De concentratie ozon is vooral afhankelijk van het weer.</p><p>In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180 (μg/m3). Een concentratie van 240 (μg/m3) is de Europese alarmdrempel.</p>",
units: [
{
id: "μg/m3",
label: " μg/m3",
range: [0, 300],
legend: {
0: { label: "Goed", color: colors.green },
100: { label: "Matig", color: colors.yellow },
200: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
240: { label: "Slecht", color: colors.red },
300: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180 (μg/m3). Een concentratie van 240 (μg/m3) is de Europese alarmdrempel.</p>"
}
],
tooltip: "<p>Ozon (O3) wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar wordt gevormd uit stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en koolmonoxide. De concentratie ozon is vooral afhankelijk van het weer.</p><p>In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180 (μg/m3). Een concentratie van 240 (μg/m3) is de Europese alarmdrempel.</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ export default {
name: "teom",
sides: 4,
angle: 0,
factor: 0.75,
factor: 0.85,
all: async function getAllTeom(parameter) {
try {
......
:root {
--color-button: #2fb5bb;
--color-loading: #2fb5bb;
--color-false: #ccc;
--color-true: #2fb5bb;
--heading-weight: 500;
}
......
data-on-a-map-app @ 9499ddf1
Subproject commit d8af7e43c748207bcdf218f6e1539ff0de68a06b
Subproject commit 9499ddf1a206f93e0994160f08614c12050eb5f3
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment