Commit 77ee0a6e authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

fix TEOM name/description

parent b4f46cc7
......@@ -80,7 +80,7 @@ export const dataGroups = [
"ps": {
id: "ps",
label: "totaal stof",
label: "totaal stof (TSP)",
units: [
{
id: "μg/m3",
......
......@@ -54,7 +54,7 @@ export default {
const sensorDataReturn = {
id: sensor.id.toString(),
name: `${sensor.sensor_type}: ${sensor.name}`,
name: `${sensor.sensor_type === "TATA" ? "TATA" : "TEOM"}: ${sensor.name}`,
source: "teom",
type: sensor.sensor_type,
coordinates: sensor.coordinates,
......@@ -89,7 +89,7 @@ export default {
if(station.type === "TATA") stationMeta.description = "Meetstation Bosweg is een industriestation. Op deze locatie, op enkele tientallen meters van de terreingrens Tata Steel, wordt de luchtkwaliteit voor een belangrijk deel bepaald door de uitstoot van de industrie. Tata Steel meet hier de luchtkwaliteit met meetapparatuur die gelijk is aan die van de officiële meetstations op luchtmeetnet.nl.<br><br>bron: Tata Steel"
if(parameter === "ps") stationMeta.description = "Op deze locatie wordt gemeten met monitoren die voorheen (tot 2008) in het meetnet werden gebruikt, de zogenaamde TEOM. Het zijn monitoren die zeer snel reageren op wisselende PM concentraties.. Elke 10 seconden registreert deze meter een waarde. Deze monitor meet de totale hoeveelheid stof. De Engelse benaming voor deze metingen is Total Suspended Particles ‘TSP”. Tientallen jaren geleden bestonden er normen voor deze metingen. Omdat een gedeelte van dit stof te groot is om in te ademen is deze wetgeving later omgezet in PM10 normen. Van deze TSP metingen is bekend dat het een relatie kan leggen met klachten over zichtbare stofoverlast."
if(parameter.id === "ps") stationMeta.description = "Op deze locatie wordt gemeten met monitoren die voorheen (tot 2008) in het meetnet werden gebruikt, de zogenaamde TEOM. Het zijn monitoren die zeer snel reageren op wisselende PM concentraties. Elke 10 seconden registreert deze meter een waarde. Deze monitor meet de totale hoeveelheid stof. De Engelse benaming voor deze metingen is Total Suspended Particles ‘TSP”. Tientallen jaren geleden bestonden er normen voor deze metingen. Omdat een gedeelte van dit stof te groot is om in te ademen is deze wetgeving later omgezet in PM10 normen. Van deze TSP metingen is bekend dat het een relatie kan leggen met klachten over zichtbare stofoverlast."
return stationMeta
},
......@@ -117,6 +117,7 @@ export default {
} catch (error) {
console.log(error)
console.log(error)
return { status: "error" } }
return { status: "error" }
}
}
}
\ No newline at end of file
data-on-a-map-app @ f57105d0
Subproject commit cb4db1f2633f48b8b7b4b7335140deaad88284b8
Subproject commit f57105d08018b10b246e528c4deb24ada2408390
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment