Commit 71f252b9 authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

tweak some setting, mainy for teom download

parent 3b9be901
......@@ -76,8 +76,8 @@ export const dataGroups = [
]
},
"ps": {
id: "ps",
"tsp": {
id: "tsp",
label: "totaal stof (TSP)",
units: [
{
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ export default {
sides: 24,
angle: 0,
factor: 0.5,
daysToFetch: 90,
daysToFetch: 365,
dataStart: "2019-06-25T00:00:00.000Z",
dataStreams: {
pm25: {
......@@ -43,10 +43,10 @@ export default {
all: async function(parameter) {
try {
const allResponse = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/getStations`)
const allResponse = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/holu/getStations`)
const all = await allResponse.json()
const latestRawResponse = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/getAllSensors`)
const latestRawResponse = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/holu/getAllSensors`)
let latestRaw = await latestRawResponse.json()
const latestResponse = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/holu/holukit/calibrated/recent`)
let latest = await latestResponse.json()
......@@ -164,7 +164,7 @@ export default {
let data = []
if(parameter === "pm25" || parameter === "pm10") {
let rawURL = `${endPointDataPlatform}/api/getHourlyValuesSensor?sensor_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`
let rawURL = `${endPointDataPlatform}/api/holu/getHourlyValuesSensor?sensor_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`
if(station.id.includes('MUV')) {
rawURL = `${endPointDataPlatformMuv}/api/muv/ms/hourly?sensor_id=${station.id.replace('HLL_MUV_device_','')}&start=${start}&end=${end}`
}
......
......@@ -2,7 +2,8 @@ import { getLastHourISO, getNowISO, subtractOneHourISO } from "../../data-on-a-m
import { groupArrayOfObjectsBy, renameObjectKey, addMissingDataPoints } from "../../data-on-a-map-app/src/util/data"
const endPointDataPlatform = process.env.NODE_ENV === 'development' ? "http://localhost:1881" : "https://data.waag.org"
const endPointDataPlatform = "https://data.waag.org"
//const endPointDataPlatform = process.env.NODE_ENV === 'development' ? "http://localhost:1881" : "https://data.waag.org"
const officialStations = {
......@@ -85,6 +86,7 @@ export default {
sides: 6,
angle: 0,
factor: 1,
dataStart: "2019-06-25T00:00:00.000Z",
daysToFetch: 60,
dataStreams: {
pm25: {
......@@ -115,6 +117,8 @@ export default {
const nowHourISO = getNowISO()
const allResponse = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/getOfficialMeasurement?formula=${parameter.toUpperCase()}&start=${lastHourISO}&end=${nowHourISO}&station_id=${officialStations[parameter].join("&station_id=")}`)
//const allResponse = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/holu/luchtmeetnet/tail?parameter=${parameter}&start=${lastHourISO}&end=${nowHourISO}&sensor_id=${officialStations[parameter].join("&sensor_id=")}`)
const all = await allResponse.json()
const dataGrouped = groupArrayOfObjectsBy(all, "station_number")
......@@ -154,7 +158,8 @@ export default {
stationData: async function(station, parameter, start, end, granularity) {
try {
const response = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/getOfficialMeasurement?formula=${parameter.toUpperCase()}&station_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
const response = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/holu/getOfficialMeasurement?formula=${parameter.toUpperCase()}&station_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
//const response = await fetch(`${endPointDataPlatform}/api/holu/luchtmeetnet/tail?parameter=${parameter}&sensor_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
const responseData = await response.json()
const groupedData = groupArrayOfObjectsBy(responseData, "formula")
......
......@@ -9,7 +9,8 @@ export default {
sides: 4,
angle: 0,
factor: 0.85,
daysToFetch: 90,
dataStart: "2019-06-25T00:00:00.000Z",
daysToFetch: 365,
dataStreams: {
pm25: {
single: {
......@@ -21,9 +22,9 @@ export default {
mean: { key: "pm10_mean", type: "line", active: true, color: true }
}
},
ps: {
tsp: {
single: {
mean: { key: "ps_mean", type: "line", active: true, color: true }
mean: { key: "tsp_mean", type: "line", active: true, color: true }
}
}
},
......@@ -44,7 +45,7 @@ export default {
case "pm25" :
allowedSensorTypes = ["TATA"]
break;
case "ps" :
case "tsp" :
allowedSensorTypes = ["TEOM_TSP"]
break;
}
......@@ -101,7 +102,7 @@ export default {
if(station.type === "TATA") stationMeta.description = "Meetstation Bosweg is een industriestation. Op deze locatie, op enkele tientallen meters van de terreingrens Tata Steel, wordt de luchtkwaliteit voor een belangrijk deel bepaald door de uitstoot van de industrie. Tata Steel meet hier de luchtkwaliteit met meetapparatuur die gelijk is aan die van de officiële meetstations op luchtmeetnet.nl.<br><br>bron: Tata Steel"
if(parameter.id === "ps") stationMeta.description = "Op deze locatie wordt gemeten met monitoren die voorheen (tot 2008) in het meetnet werden gebruikt, de zogenaamde TEOM. Het zijn monitoren die zeer snel reageren op wisselende PM concentraties. Elke 10 seconden registreert deze meter een waarde. Deze monitor meet de totale hoeveelheid stof. De Engelse benaming voor deze metingen is Total Suspended Particles ‘TSP”. Tientallen jaren geleden bestonden er normen voor deze metingen. Omdat een gedeelte van dit stof te groot is om in te ademen is deze wetgeving later omgezet in PM10 normen. Van deze TSP metingen is bekend dat het een relatie kan leggen met klachten over zichtbare stofoverlast."
if(parameter.id === "tsp") stationMeta.description = "Op deze locatie wordt gemeten met monitoren die voorheen (tot 2008) in het meetnet werden gebruikt, de zogenaamde TEOM. Het zijn monitoren die zeer snel reageren op wisselende PM concentraties. Elke 10 seconden registreert deze meter een waarde. Deze monitor meet de totale hoeveelheid stof. De Engelse benaming voor deze metingen is Total Suspended Particles ‘TSP”. Tientallen jaren geleden bestonden er normen voor deze metingen. Omdat een gedeelte van dit stof te groot is om in te ademen is deze wetgeving later omgezet in PM10 normen. Van deze TSP metingen is bekend dat het een relatie kan leggen met klachten over zichtbare stofoverlast."
return stationMeta
},
......@@ -131,5 +132,9 @@ export default {
console.log(error)
return { status: "error" }
}
},
download: function(id, parameter, start, end) {
return `${endPointDataPlatform}/api/holu/ggd_teom/hourly?sensor_id=${id}&start=${start}&end=${end}&format=csv`
}
}
\ No newline at end of file
Subproject commit 6adf8df0033d295a7de74fec2db6e706b8b99575
Subproject commit ed799c1ce04556eb26021859ab47d568359c0bd5
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment