Commit 5bc11c33 authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

add unit tooltips

parent 9fdde83f
......@@ -34,10 +34,10 @@ export const dataGroups = [
105: { label: "Slecht", color: colors.red },
150: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3).</p>"
tooltip: "<p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25&nbsp;μg/m3.</p>"
}
],
tooltip: "<p>PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3).</p>",
tooltip: "<p>PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25&nbsp;μg/m3.</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......@@ -62,10 +62,10 @@ export const dataGroups = [
165.5: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3). Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 (μg/m3).</p>"
tooltip: "<p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40&nbsp;μg/m3. Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50&nbsp;μg/m3.</p>"
}
],
tooltip: "<p>PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,01 milimeter.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3). Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 (μg/m3).</p>",
tooltip: "<p>PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,01 milimeter.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40&nbsp;μg/m3. Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50&nbsp;μg/m3.</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......@@ -115,10 +115,10 @@ export const dataGroups = [
200: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3).</p>"
tooltip: "<p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40&nbsp;μg/m3.</p>"
}
],
tooltip: "<p>NO2 ontstaat uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3).</p>",
tooltip: "<p>NO2 ontstaat uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie.</p><p>De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40&nbsp;μg/m3.</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......@@ -141,10 +141,10 @@ export const dataGroups = [
240: { label: "Slecht", color: colors.red },
300: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple }
},
tooltip: "<p>In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180 (μg/m3). Een concentratie van 240 (μg/m3) is de Europese alarmdrempel.</p>"
tooltip: "<p>In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180&nbsp;μg/m3. Een concentratie van 240&nbsp;μg/m3 is de Europese alarmdrempel.</p>"
}
],
tooltip: "<p>Ozon (O3) wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar wordt gevormd uit stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en koolmonoxide. De concentratie ozon is vooral afhankelijk van het weer.</p><p>In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180 (μg/m3). Een concentratie van 240 (μg/m3) is de Europese alarmdrempel.</p>",
tooltip: "<p>Ozon (O3) wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar wordt gevormd uit stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en koolmonoxide. De concentratie ozon is vooral afhankelijk van het weer.</p><p>In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180&nbsp;μg/m3. Een concentratie van 240&nbsp;μg/m3 is de Europese alarmdrempel.</p>",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [
......
data-on-a-map-app @ 627b2212
Subproject commit 9499ddf1a206f93e0994160f08614c12050eb5f3
Subproject commit 627b2212ebd798b179397097370b20714d0b3458
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment