Commit 54b212d2 authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

update settings / texts

parent 81428664
import { appSettingsDefault } from '../data-on-a-map-app/config/default/app'
export const appSettings = {
language: "nl",
...appSettingsDefault,
panelBreakpoint: 700
}
\ No newline at end of file
......@@ -151,12 +151,13 @@ export default {
}
})
const dataStart = (dataRaw[0].timestamp < dataCal[0].timestamp ? dataRaw[0].timestamp : dataCal[0].timestamp)
const dataEnd = new Date(end).getTime()
dataRaw = addMissingDataPoints(dataRaw, dataStart, dataEnd, granularity)
dataCal = addMissingDataPoints(dataCal, dataStart, dataEnd, granularity)
if(dataRaw[0] && dataCal[0]) {
const dataStart = (dataRaw[0].timestamp < dataCal[0].timestamp ? dataRaw[0].timestamp : dataCal[0].timestamp)
const dataEnd = new Date(end).getTime()
dataRaw = addMissingDataPoints(dataRaw, dataStart, dataEnd, granularity)
dataCal = addMissingDataPoints(dataCal, dataStart, dataEnd, granularity)
}
let data = []
for (let i = 0; i < dataRaw.length; i++) {
......
......@@ -155,7 +155,7 @@ export default {
const responseData = await response.json()
const groupedData = groupArrayOfObjectsBy(responseData, "formula")
const conformedData = groupedData[0].map(x => {
let data = groupedData[0].map(x => {
const o = {
timestamp: new Date(x.timestamp_measured).getTime()
}
......@@ -164,7 +164,12 @@ export default {
return o
})
const data = addMissingDataPoints(conformedData, granularity)
if(data[0]) {
const dataStart = data[0].timestamp
const dataEnd = new Date(end).getTime()
data = addMissingDataPoints(data, dataStart, dataEnd, granularity)
}
return { status: "success", data }
} catch (error) {
......
......@@ -99,14 +99,19 @@ export default {
const response = await fetch(`https://data.waag.org/api/holu/ggd_teom/hourly?sensor_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
const responseData = await response.json()
const conformedData = responseData.map(m => {
let data = responseData.map(m => {
m.timestamp = new Date(m.time).getTime()
delete m.time
return m
})
const data = addMissingDataPoints(conformedData, granularity)
if(data[0]) {
const dataStart = data[0].timestamp
const dataEnd = new Date(end).getTime()
data = addMissingDataPoints(data, dataStart, dataEnd, granularity)
}
return { status: "success", data }
} catch (error) {
......
import { textsNL } from '../data-on-a-map-app/config/default/texts'
export const texts = {
...textsNL,
about: {
title: "over deze kaart",
body: "<p>Deze kaart toont data van HOLU-sensorkits én die van officiële meetpunten van <a href='https://www.luchtmeetnet.nl/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>luchtmeetnet.nl</a>. Hollandse&nbsp;Luchten is een experimenteel project waarin er onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van sensorkit-data en hoe je deze het beste kunt inzetten.<br /><em>Alle data zijn indicatief en hebben geen juridische betekenis.</em></p><p><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit/'>meer weten</a></p>"
body: "<p>Deze kaart toont data van HOLU-sensorkits én die van officiële meetpunten van <a href='https://www.luchtmeetnet.nl/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>luchtmeetnet.nl</a>. Hollandse&nbsp;Luchten is een experimenteel project waarin er onderzoek wordt gedaan naar de <a href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit/#meten' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>kwaliteit van sensordata</a>, <a href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit#waarom-worden-fijnstofmetingen-van-holu-sensorkits-gekalibreerd' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>kalibratiemethoden</a>, en hoe je sensordata het beste kunt inzetten.</p><small><em>Alle data zijn indicatief en hebben geen juridische betekenis.</em></small>"
},
pilotLocations: "Pilot-locaties",
loading: "Bezig met laden...",
loadingError: "Laden mislukt...",
loadingRetry: "Probeer opnieuw",
nodata: "geen data...",
lastMean: "uurgemiddelde",
lastPeak: "piekwaarde laatste uur",
lastHour: "afgelopen uur",
hoursAgo: "uur geleden",
hour: "uur",
hourShort: "u",
mean: "gemiddelde",
peak: "piekwaarde",
dataStreams: {
raw: "ruwe data",
cal: "gekalibreerde data",
mean: "gemiddelde",
minmax: "min-max waarde",
single: {
label: ""
},
raw: {
label: "ruwe data"
},
cal: {
label: "gekalibreerde data",
tooltip: "<p>Waarden na toepassing van kalibratiemethode van het RIVM.</p><p><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/veelgestelde-vragen/over-luchtkwaliteit#waarom-worden-fijnstofmetingen-van-holu-sensorkits-gekalibreerd' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>Lees meer over waarom en hoe de sensordata wordt gekalibreerd</a></p>"
},
mean: {
label: "gemiddelde"
},
minmax: {
label: "min-max waarde"
}
},
downloadData: "download data",
startDate: "startdatum",
endDate: "einddatum",
chartHeaderAddition: "(uurwaarden)",
timeSelectionHint: "↖ tijdselectie",
downloadCsv: "download csv",
downloadInfo: "<small><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/data-downloaden/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>meer info over data downloaden en de API</a></small>",
downloadInfo: "<small><a class='more' href='https://hollandseluchten.waag.org/data-downloaden/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>meer info over data downloaden en de API</a></small>"
}
data-on-a-map-app @ 79ce6011
Subproject commit bd8510c15dbdd324f262ba97439c0d86b7c6fcfd
Subproject commit 79ce601193aea8135fa113cf581e8890256e9f43
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment