Commit 3f7ae80a authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

fix station names

parent 5f56838f
......@@ -33,7 +33,10 @@ export const dataGroups = [
tooltip: "PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid.",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [ luchtmeetnet, holu ]
sources: [
luchtmeetnet,
holu
]
},
"pm10": {
......@@ -52,7 +55,11 @@ export const dataGroups = [
tooltip: "PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,01 milimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3). Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 (μg/m3).",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [ luchtmeetnet, teom, holu ]
sources: [
luchtmeetnet,
teom,
holu
]
},
"no2": {
......@@ -71,7 +78,9 @@ export const dataGroups = [
tooltip: "NO2 ontstaat uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3).",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [ luchtmeetnet ]
sources: [
luchtmeetnet
]
},
"o3": {
......@@ -90,7 +99,9 @@ export const dataGroups = [
tooltip: "Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar wordt gevormd uit stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en koolmonoxide. De concentratie ozon (O3) is vooral afhankelijk van het weer. In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180 (μg/m3). Een concentratie van 240 (μg/m3) is de Europese alarmdrempel. ",
more: "https://www.luchtmeetnet.nl/uitleg",
type: "StationLayer",
sources: [ luchtmeetnet ]
sources: [
luchtmeetnet
]
},
}
......
......@@ -85,27 +85,26 @@ export default {
all: async function getAllLuchtmeetnet(parameter) {
try {
const nowHourISO = getNowHourISO()
const allResponse = await fetch(`https://data.waag.org/api/getOfficialMeasurement?formula=${parameter.toUpperCase()}&start=${nowHourISO}&end=${nowHourISO}&station_id=${officialStations[parameter].join("&station_id=")}`)
const all = await allResponse.json()
const dataGrouped = groupArrayOfObjectsBy(all, "station_number")
const data = dataGrouped.map(sensor => {
const object = sensor[0]
renameObjectKey(object, "value", "mean")
renameObjectKey(object, "station_number", "id")
object["type"] = "Officieel station"
object["source"] = "luchtmeetnet"
object.coordinates = object.coordinates.reverse()
return object
const data = dataGrouped.map(station => {
station = station[0]
renameObjectKey(station, "value", "mean")
renameObjectKey(station, "station_number", "id")
station.source = "luchtmeetnet"
station.name = "Officieel station: " + station.name
station.coordinates = station.coordinates.reverse()
return station
})
return data
} catch (error) {
console.log(error)
}
......@@ -114,9 +113,8 @@ export default {
detail: async function getDetailLuchtmeetnet(station, parameter, start, end) {
try {
const stationInfo = {
type: station.type,
name: station.name,
description: `<span>${station.description}<br /><br /><em>bron: <a href="https://www.luchtmeetnet.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">luchtmeetnet.nl</a></em></span>`
description: `<span>${station.description}<br /><br /><em>bron data: <a href="https://www.luchtmeetnet.nl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">luchtmeetnet.nl</a></em></span>`
}
const response = await fetch(`https://data.waag.org/api/getOfficialMeasurement?formula=${parameter.toUpperCase()}&station_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
......
......@@ -20,8 +20,7 @@ export default {
if(sensorData) {
return {
id: sensor.id.toString(),
name: sensor.name,
type: "TEOM-sensor",
name: "TEOM-sensor: " + sensor.name,
source: "teom",
coordinates: sensor.coordinates,
mean: sensorData[`${parameter}_mean`],
......@@ -30,8 +29,7 @@ export default {
} else {
return {
id: sensor.id.toString(),
name: sensor.name + " (geen data)",
type: "TEOM-sensor",
name: "TEOM-sensor: " + sensor.name + " (geen data)",
source: "teom",
coordinates: sensor.coordinates,
mean: null,
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment