Commit 196fb2b2 authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

color names

parent 9b183269
......@@ -2,6 +2,14 @@ import luchtmeetnet from "./sources/luchtmeetnet"
import teom from "./sources/teom"
import holu from "./sources/holu"
const colors = {
green: "#61b53d",
yellow: "#f9be38",
orange: "#ef4d1f",
red: "#ea1b20",
purple: "#911f6a"
}
export const initialLayers = ["pm25"]
export const dataGroups = [
......@@ -15,11 +23,11 @@ export const dataGroups = [
unit: " μg/m3",
range: [0, 150],
legend: {
0: { label: "Goed", color: "#61b53d" },
35: { label: "Matig", color: "#f9be38" },
70: { label: "Onvoldoende", color: "#ef4d1f" },
105: { label: "Slecht", color: "#ea1b20" },
150: { label: "Zeer slecht", color: "#911f6a" },
0: { label: "Goed", color: colors.green },
35: { label: "Matig", color: colors.yellow },
70: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
105: { label: "Slecht", color: colors.red },
150: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple },
},
formula: "PM25",
tooltip: "PM2.5 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,0025 millimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 25 (μg/m3). Doordat PM2.5 nog kleiner is dan PM10 kunnen deze deeltjes dieper doordringen in de longen en zijn ze schadelijker voor de gezondheid.",
......@@ -34,11 +42,11 @@ export const dataGroups = [
unit: " μg/m3",
range: [0, 250],
legend: {
0: { label: "Goed", color: "#61b53d" },
55: { label: "Matig", color: "#f9be38" },
100: { label: "Onvoldoende", color: "#ef4d1f" },
165.5: { label: "Slecht", color: "#ea1b20" },
250: { label: "Zeer slecht", color: "#911f6a" },
0: { label: "Goed", color: colors.green },
55: { label: "Matig", color: colors.yellow },
100: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
165.5: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple },
},
formula: "PM10",
tooltip: "PM10 is een verzamelnaam voor zwevende, inhaleerbare deeltjes met een maximale doorsnede van 0,01 milimeter. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3). Daarnaast mag het daggemiddelde jaarlijks maximaal 35 keer hoger zijn dan 50 (μg/m3).",
......@@ -53,11 +61,11 @@ export const dataGroups = [
unit: " μg/m3",
range: [0, 250],
legend: {
0: { label: "Goed", color: "#61b53d" },
70: { label: "Matig", color: "#f9be38" },
140: { label: "Onvoldoende", color: "#ef4d1f" },
200: { label: "Slecht", color: "#ea1b20" },
250: { label: "Zeer slecht", color: "#911f6a" },
0: { label: "Goed", color: colors.green },
70: { label: "Matig", color: colors.yellow },
140: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
200: { label: "Slecht", color: colors.red },
250: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple },
},
formula: "NO2",
tooltip: "NO2 ontstaat uit een reactie tussen stikstofmonoxide en ozon. Het weer en de verkeersdrukte hebben grote invloed op de concentratie. De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40 (μg/m3).",
......@@ -72,11 +80,11 @@ export const dataGroups = [
unit: " μg/m3",
range: [0, 300],
legend: {
0: { label: "Goed", color: "#61b53d" },
100: { label: "Matig", color: "#f9be38" },
200: { label: "Onvoldoende", color: "#ef4d1f" },
240: { label: "Slecht", color: "#ea1b20" },
300: { label: "Zeer slecht", color: "#911f6a" },
0: { label: "Goed", color: colors.green },
100: { label: "Matig", color: colors.yellow },
200: { label: "Onvoldoende", color: colors.orange },
240: { label: "Slecht", color: colors.red },
300: { label: "Zeer slecht", color: colors.purple },
},
formula: "O3",
tooltip: "Ozon wordt niet rechtstreeks uitgestoten, maar wordt gevormd uit stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en koolmonoxide. De concentratie ozon (O3) is vooral afhankelijk van het weer. In heel Europa wordt de bevolking gewaarschuwd bij ozonconcentraties boven 180 (μg/m3). Een concentratie van 240 (μg/m3) is de Europese alarmdrempel. ",
......@@ -96,8 +104,8 @@ export const dataGroups = [
unit: "º",
range: [0, 60],
legend: {
0: { label: null, color: "#61b53d" },
60: { label: null, color: "#f9be38" },
0: { label: null, color: colors.green },
60: { label: null, color: colors.yellow },
},
tooltip: "",
type: "StationLayer",
......@@ -110,8 +118,8 @@ export const dataGroups = [
unit: "%",
range: [0, 100],
legend: {
0: { label: null, color: "#61b53d" },
100: { label: null, color: "#f9be38" },
0: { label: null, color: colors.green },
100: { label: null, color: colors.yellow },
},
tooltip: "",
type: "StationLayer",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment