Commit e517991d authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

add links

parent d21ae59f
......@@ -83,7 +83,7 @@ export default {
const stationMeta = {
type: station.id,
name: station.name,
description: "Dit is een AmsterdamSounds Kit. Dit prototype meet dBA. Als onderdeel van de pilot wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van deze kit."
description: "<p>Dit is een AmsterdamSounds Kit. Dit prototype meet dBA. Als onderdeel van de pilot wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de data afkomstig van deze kit.<p><p><a class='more' href='https://amsterdamsounds.waag.org/sensorkit/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>Meer info</a></p>"
}
return stationMeta
......
......@@ -86,7 +86,7 @@ export default {
const stationMeta = {
type: station.id,
name: station.name,
description: "Dit is een Convergence Instruments Klasse 1 microfoon. Deze wordt gebruikt om de kwaliteit van de data afkomstig van de Amsterdam Sounds Kit te valideren."
description: "<p>Dit is een Convergence Instruments Klasse 1 microfoon. Deze wordt gebruikt om de kwaliteit van de data afkomstig van de Amsterdam Sounds Kit te valideren.</p><p><a class='more' href='https://amsterdamsounds.waag.org/sensorkit/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>Meer info</a></p>"
}
return stationMeta
......
......@@ -4,7 +4,7 @@ export const texts = {
...textsNL,
about: {
title: "over deze kaart",
body: "<p>Deze kaart toont data van DIY Amsterdam Sounds sensoren en van professionele Klasse 1 microfoons van Convergence Instruments. Amsterdam Sounds is een experimenteel project waarin onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van sensordata en hoe je deze wel of niet kan gebruiken.</p><p>Meer weten?<br /><a href='https://amsterdamsounds.waag.org/vragen/' target='_blank' and rel='noopener noreferrer'>Zie hier overzicht van de veelgestelde vragen</a>.</p><small><em>Alle data zijn indicatief en hebben geen juridische betekenis: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.</em></small>"
body: "<p>Deze kaart toont data van DIY Amsterdam Sounds sensoren en van professionele Klasse 1 microfoons van Convergence Instruments. Amsterdam Sounds is een experimenteel project waarin onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van sensordata en hoe je deze wel of niet kan gebruiken.</p><p>Meer weten?<br /><a href='https://amsterdamsounds.waag.org/vragen/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>Zie hier overzicht van de veelgestelde vragen</a>.</p><small><em>Alle data zijn indicatief en hebben geen juridische betekenis: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.</em></small>"
},
dataStreams: {
single: {
......
data-on-a-map-app @ 53525a80
Subproject commit f57105d08018b10b246e528c4deb24ada2408390
Subproject commit 53525a80a5b7a2ba5334186a04522d591bdbc85b
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment