Commit cd661a68 authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

fix url encoding, set initial map location, and more settings

parent 9a799284
import { appSettingsDefault } from '../data-on-a-map-app/config/default/app'
export const appSettings = {
language: "nl",
...appSettingsDefault,
panelBreakpoint: 800
}
\ No newline at end of file
......@@ -10,7 +10,7 @@ export const initialLayers = ["db"]
export const dataGroups = [
{
title: "layers",
title: "data",
parameters: {
"db": {
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ export const mapDefaults = {
// [52.360942, 4.891785].reverse()
// ],
bounds: [
[52.376822, 4.891405].reverse(),
[52.369723, 4.906947].reverse()
[52.366110, 4.877837].reverse(),
[52.360286, 4.883248].reverse()
],
viewport: {
......
......@@ -83,7 +83,7 @@ export default {
const stationMeta = {
type: station.id,
name: station.name,
description: "[description]"
description: ""
}
return stationMeta
......@@ -92,7 +92,7 @@ export default {
stationData: async function(station, parameter, start, end, granularity) {
try {
const response = await fetch(`https://data.waag.org/api/asounds/asokit?granularity=hourly&sensor_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
const response = await fetch(`https://data.waag.org/api/asounds/asokit?granularity=hourly&sensor_id=${encodeURI(station.id)}&start=${start}&end=${end}`)
const responseData = await response.json()
let data = responseData.map(d => {
......
......@@ -95,7 +95,7 @@ export default {
stationData: async function(station, parameter, start, end, granularity) {
try {
const response = await fetch(`https://data.waag.org/api/asounds/cidata?granularity=hourly&sensor_id=${station.id}&start=${start}&end=${end}`)
const response = await fetch(`https://data.waag.org/api/asounds/cidata?granularity=hourly&sensor_id=${encodeURIComponent(station.id)}&start=${start}&end=${end}`)
const responseData = await response.json()
let data = responseData.map(d => {
......
import { textsNL } from '../data-on-a-map-app/config/default/texts'
export const texts = {
...textsNL,
about: {
title: "over deze kaart",
body: "<p>Deze kaart visualiseert data afkomstig van [...]</p>"
body: "<p>Deze kaart toont data van DIY Amsterdam Sounds sensoren en van professionele Klasse 1 microfoons van Convergence Instruments. Amsterdam Sounds is een experimenteel project waarin onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van sensordata en hoe je deze wel of niet kan gebruiken.</p><p>Meer weten?<br /><a href='https://amsterdamsounds.waag.org/vragen/' target='_blank' and rel='noopener noreferrer'>Zie hier overzicht van de veelgestelde vragen</a>.</p><small><em>Alle data zijn indicatief en hebben geen juridische betekenis: er kunnen geen rechten aan worden ontleend.</em></small>"
},
pilotLocations: "Pilot-locaties",
loading: "Bezig met laden...",
loadingError: "Laden mislukt...",
loadingRetry: "Probeer opnieuw",
nodata: "geen data...",
lastMean: "laatste uurgemiddelde",
lastPeak: "piekwaarde laatste uur",
lastHour: "afgelopen uur",
hoursAgo: "uur geleden",
hour: "uur",
hourShort: "u",
mean: "gemiddelde",
peak: "piekwaarde",
dataStreams: {
mean: "gemiddelde",
minmax: "min-max waarde",
},
downloadData: "download data",
startDate: "startdatum",
endDate: "einddatum",
timeSelectionHint: "↖ tijdselectie",
downloadCsv: "download csv",
downloadInfo: "<small><a class='more' href='https://amsterdamsounds.waag.org/data-downloaden/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>meer info over data downloaden en de API</a></small>",
single: {
label: "gemiddelde"
},
mean: {
label: "gemiddelde"
},
minmax: {
label: "min-max waarde"
}
}
}
data-on-a-map-app @ 035fcc4a
Subproject commit fd02f17946dbe3594fb568a429a374ffd77d2ea4
Subproject commit 035fcc4a3cba0d452fbaec6814093d7510152e31
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment