Commit 1064ce31 authored by alain's avatar alain 🐙
Browse files

wp updates

parent 2c52eeb6
......@@ -69,6 +69,27 @@ require_once ABSPATH . 'wp-admin/admin-header.php';
<div class="about__section changelog">
<div class="column has-border has-subtle-background-color">
<h2 class="is-smaller-heading"><?php _e( 'Maintenance and Security Releases' ); ?></h2>
<p>
<?php
printf(
/* translators: %s: WordPress version number. */
__( '<strong>Version %s</strong> addressed one security issue.' ),
'5.7.2'
);
?>
<?php
printf(
/* translators: %s: HelpHub URL. */
__( 'For more information, see <a href="%s">the release notes</a>.' ),
sprintf(
/* translators: %s: WordPress version. */
esc_url( __( 'https://wordpress.org/support/wordpress-version/version-%s/' ) ),
sanitize_title( '5.7.2' )
)
);
?>
</p>
<p>
<?php
printf(
......
{"translation-revision-date":"2021-03-11 19:27:48+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"The suggested policy text has been copied to your clipboard.":["De voorgestelde beleidstekst is naar je klembord gekopieerd."],"This user&#8217;s personal data export file was downloaded.":["Het exportbestand van de persoonlijke gegevens van deze gebruiker is gedownload."],"This user&#8217;s personal data export link was sent.":["De exportlink voor persoonlijke gegevens van deze gebruiker is verzonden."],"An error occurred while attempting to find and erase personal data.":["Er is een fout opgetreden tijdens het zoeken naar en wissen van persoonlijke gegevens."],"Personal data was found for this user but some of the personal data found was not erased.":["Persoonlijke gegevens zijn gevonden voor deze gebruiker, maar sommige gevonden gegevens zijn niet gewist."],"All of the personal data found for this user was erased.":["Alle gevonden persoonlijke gegevens voor deze gebruiker zijn gewist."],"Personal data was found for this user but was not erased.":["Persoonlijke gegevens zijn gevonden voor deze gebruiker, maar zijn niet gewist."],"No personal data was found for this user.":["Geen persoonlijke gegevens gevonden voor deze gebruiker."],"An error occurred while attempting to export personal data.":["Er is een fout opgetreden tijdens het exporteren van persoonlijke gegevens."],"No personal data export file was generated.":["Er is geen exportbestand met persoonlijke gegevens gegenereerd."]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/privacy-tools.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-04 08:34:10+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"The suggested policy text has been copied to your clipboard.":["De voorgestelde beleidstekst is naar je klembord gekopieerd."],"This user&#8217;s personal data export file was downloaded.":["Het exportbestand van de persoonlijke gegevens van deze gebruiker is gedownload."],"This user&#8217;s personal data export link was sent.":["De exportlink voor persoonlijke gegevens van deze gebruiker is verzonden."],"An error occurred while attempting to find and erase personal data.":["Er is een fout opgetreden tijdens het zoeken naar en wissen van persoonlijke gegevens."],"Personal data was found for this user but some of the personal data found was not erased.":["Persoonlijke gegevens zijn gevonden voor deze gebruiker, maar sommige gevonden gegevens zijn niet gewist."],"All of the personal data found for this user was erased.":["Alle gevonden persoonlijke gegevens voor deze gebruiker zijn gewist."],"Personal data was found for this user but was not erased.":["Persoonlijke gegevens zijn gevonden voor deze gebruiker, maar zijn niet gewist."],"No personal data was found for this user.":["Geen persoonlijke gegevens gevonden voor deze gebruiker."],"An error occurred while attempting to export personal data.":["Er is een fout opgetreden tijdens het exporteren van persoonlijke gegevens."],"No personal data export file was generated.":["Er is geen exportbestand met persoonlijke gegevens gegenereerd."]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/privacy-tools.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-04-25 19:59:32+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Editor tips":["Editor tips"],"Disable tips":["Schakel tips uit"],"Got it":["Ik snap het"],"See next tip":["Volgende tip bekijken"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/nux.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-17 11:46:51+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Editor tips":["Editor tips"],"Disable tips":["Schakel tips uit"],"Got it":["Ik snap het"],"See next tip":["Volgende tip bekijken"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/nux.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-03-11 19:27:48+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"%1$s is deprecated since version %2$s! Use %3$s instead. Please consider writing more inclusive code.":["%1$s is verouderd sinds versie %2$s! Gebruik in plaats daarvan %3$s. Overweeg om meer inclusieve code te schrijven."]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/password-strength-meter.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-04 08:34:10+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"%1$s is deprecated since version %2$s! Use %3$s instead. Please consider writing more inclusive code.":["%1$s is verouderd sinds versie %2$s! Gebruik in plaats daarvan %3$s. Overweeg om meer inclusieve code te schrijven."]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/password-strength-meter.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-04-25 19:59:32+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Manage Reusable blocks":["Herbruikbare blokken beheren"],"Untitled Reusable Block":["Naamloos herbruikbaar blok"],"Block created.":["Blok gemaakt."],"Add to Reusable blocks":["Aan herbruikbare blokken toevoegen"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/reusable-blocks.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-17 11:46:51+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Manage Reusable blocks":["Beheer herbruikbare blokken"],"Untitled Reusable Block":["Naamloos herbruikbaar blok"],"Block created.":["Blok gemaakt."],"Add to Reusable blocks":["Aan herbruikbare blokken toevoegen"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/reusable-blocks.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-04-25 19:59:32+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"%1$s Block. Row %2$d":["%1$s blok. Rij %2$d"],"Design":["Ontwerp"],"%s Block":["%s blok"],"%1$s Block. %2$s":["%1$s blok. %2$s"],"%1$s Block. Column %2$d":["%s blok. Kolom %d"],"%1$s Block. Column %2$d. %3$s":["%1$s blok. Kolom %2$d. %3$s"],"%1$s Block. Row %2$d. %3$s":["%1$s blok. Rij %2$d. %3$s"],"Reusable blocks":["Herbruikbare blokken"],"Embeds":["Insluitingen"],"Text":["Tekst"],"Widgets":["Widgets"],"Media":["Media"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/blocks.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-17 11:46:51+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"%1$s Block. Row %2$d":["%1$s blok. Rij %2$d"],"Design":["Ontwerp"],"%s Block":["%s blok"],"%1$s Block. %2$s":["%1$s blok. %2$s"],"%1$s Block. Column %2$d":["%s blok. Kolom %d"],"%1$s Block. Column %2$d. %3$s":["%1$s blok. Kolom %2$d. %3$s"],"%1$s Block. Row %2$d. %3$s":["%1$s blok. Rij %2$d. %3$s"],"Reusable blocks":["Herbruikbare blokken"],"Embeds":["Insluitingen"],"Text":["Tekst"],"Widgets":["Widgets"],"Media":["Media"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/blocks.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-04-25 19:59:32+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"You are probably offline.":["Je bent waarschijnlijk offline."],"Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.":["Uploaden media mislukt. Als dit een foto of een grote afbeelding is, verklein deze dan en probeer opnieuw."],"The response is not a valid JSON response.":["De reactie is geen geldige JSON-reactie."],"An unknown error occurred.":["Er is een onbekende fout opgetreden. "]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/api-fetch.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-17 11:46:51+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"You are probably offline.":["Je bent waarschijnlijk offline."],"Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.":["Uploaden media mislukt. Als dit een foto of een grote afbeelding is, verklein deze dan en probeer opnieuw."],"The response is not a valid JSON response.":["De reactie is geen geldige JSON-reactie."],"An unknown error occurred.":["Er is een onbekende fout opgetreden. "]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/api-fetch.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-03-11 19:27:48+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Submitted on:":["Verzonden op:"],"%1$s %2$s, %3$s at %4$s:%5$s":["%1$s %2$s, %3$s om %4$s:%5$s"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/comment.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-04 08:34:10+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Submitted on:":["Verzonden op:"],"%1$s %2$s, %3$s at %4$s:%5$s":["%1$s %2$s, %3$s om %4$s:%5$s"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/comment.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-03-11 19:27:48+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Could not load the preview image.":["Kon de voorbeeld afbeelding niet laden."],"Could not load the preview image. Please reload the page and try again.":["Kon de voorbeeld afbeelding niet laden. Herlaad de pagina en probeer het opnieuw."]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/image-edit.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-04 08:34:10+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Could not load the preview image.":["Kon de voorbeeld afbeelding niet laden."],"Could not load the preview image. Please reload the page and try again.":["Kon de voorbeeld afbeelding niet laden. Herlaad de pagina en probeer het opnieuw."]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/image-edit.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-04-25 19:59:32+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Reusable block imported successfully!":["Herbruikbaar blok succesvol ge\u00efmporteerd!"],"button label\u0004Import":["Importeer"],"Unknown error":["Onbekende fout"],"Invalid Reusable Block JSON file":["Ongeldig herbruikbare blok JSON-bestand"],"Invalid JSON file":["Ongeldig JSON-bestand"],"Import from JSON":["Importeer vanuit JSON"],"File":["Bestand"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/list-reusable-blocks.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-17 11:46:51+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Reusable block imported successfully!":["Herbruikbaar blok succesvol ge\u00efmporteerd!"],"button label\u0004Import":["Importeer"],"Unknown error":["Onbekende fout"],"Invalid Reusable Block JSON file":["Ongeldig herbruikbare blok JSON-bestand"],"Invalid JSON file":["Ongeldig JSON-bestand"],"Import from JSON":["Importeer vanuit JSON"],"File":["Bestand"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/list-reusable-blocks.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-03-11 19:27:48+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Search Results":["Zoekresultaten"],"Search results for: %s":["Zoekresultaten voor: %s"],"The request could not be completed.":["De aanvraag kon niet worden voltooid."],"Disabling...":["Uitschakelen..."],"Enabling...":["Inschakelen..."],"Number of plugins found: %d":["Aantal gevonden plugins: %d"],"Caution: These themes may be active on other sites in the network. Are you sure you want to proceed?":["Let op: Deze thema's zijn mogelijk actief op andere sites in het netwerk. Weet je zeker dat je door wil gaan?"],"Are you sure you want to delete the selected plugins and their data?":["Weet je zeker dat je de geselecteerde plugins en bijbehorende gegevens wil verwijderen?"],"Please select at least one item to perform this action on.":["Selecteer minstens \u00e9\u00e9n item om deze handeling op uit te voeren."],"Are you sure you want to delete %s and its data?":["Weet je zeker dat je %s en de bijbehorende gegevens wil verwijderen?"],"Update canceled.":["Update geannuleerd."],"plugin\u0004Update %s now":["Nu %s bijwerken"],"Updates may not complete if you navigate away from this page.":["Updates worden mogelijk niet voltooid als je deze pagina verlaat."],"Connection lost or the server is busy. Please try again later.":["Verbinding verbroken of de server is druk. Probeer het later opnieuw."],"Deletion failed: %s":["Verwijderen van: %s mislukt"],"theme\u0004Deleted!":["Verwijderd!"],"theme\u0004%s installation failed":["%s installatie mislukt"],"theme\u0004Network Activate %s":["Netwerk activeer %s"],"theme\u0004%s installed!":["%s ge\u00efnstalleerd!"],"theme\u0004Installing %s...":["%s installeren..."],"theme\u0004Updated!":["Bijgewerkt!"],"Updating... please wait.":["Aan het bijwerken... even geduld."],"plugin\u0004Deleted!":["Verwijderd!"],"Deleting...":["Verwijderen..."],"plugin\u0004Install %s now":["%s nu installeren."],"Importer installed successfully. <a href=\"%s\">Run importer<\/a>":["Importeerder is ge\u00efnstalleerd. <a href=\"%s\">Voer importeerder uit<\/a>"],"plugin\u0004%s installation failed":["%s installatie mislukt"],"Installation failed: %s":["Installatie mislukt: %s"],"Installation completed successfully.":["Installatie met succes afgerond."],"plugin\u0004Installed!":["Ge\u00efnstalleerd!"],"plugin\u0004%s installed!":["%s ge\u00efnstalleerd!"],"Installing... please wait.":["Bezig met installeren... een ogenblik geduld."],"plugin\u0004Installing %s...":["%s installeren..."],"Installing...":["Installeren..."],"plugin\u0004%s update failed.":["%s update mislukt."],"Update failed: %s":["Bijwerken mislukt: %s"],"Update completed successfully.":["Update met succes voltooid."],"plugin\u0004Updated!":["Bijgewerkt!"],"plugin\u0004%s updated!":["%s bijgewerkt!"],"Updating...":["Updating..."],"plugin\u0004Updating %s...":["%s. bijwerken.."],"No plugins found. Try a different search.":["Geen plugins gevonden. Probeer een andere zoekopdracht."],"Enable auto-updates":["Auto-updates inschakelen"],"Disable auto-updates":["Auto-updates uitschakelen"],"No plugins are currently available.":["Er zijn op dit moment geen plugins beschikbaar."],"Auto-updates disabled":["Auto-updates uitgeschakeld"],"Auto-updates enabled":["Auto-updates ingeschakeld"],"theme\u0004Activate %s":["Activeer %s"],"plugin\u0004Network Activate %s":["Netwerk activeer %s"],"plugin\u0004Activate %s":["Activeer %s"],"Run Importer":["Begin met importeren"],"Run %s":["Start %s"],"Update failed.":["Update mislukt."],"theme\u0004Installed!":["Ge\u00efnstalleerd!"],"Are you sure you want to delete %s?":["Weet je zeker dat je %s wil verwijderen?"],"Network Enable":["Netwerk activeren"],"Update Now":["Nu updaten"],"Installation failed.":["Installatie mislukt."],"You do not appear to have any plugins available at this time.":["Je hebt op dit moment blijkbaar geen plugins beschikbaar."],"Network Activate":["Netwerk activeren"],"Install Now":["Nu installeren"],"Something went wrong.":["Er is iets fout gegaan."],"Live Preview":["Live voorbeeld"],"An error has occurred. Please reload the page and try again.":["Er is een fout opgetreden. Vernieuw de pagina en probeer het opnieuw."],"Activate":["Activeren"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/updates.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-04 08:34:10+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Search Results":["Zoekresultaten"],"Search results for: %s":["Zoekresultaten voor: %s"],"The request could not be completed.":["De aanvraag kon niet worden voltooid."],"Disabling...":["Uitschakelen..."],"Enabling...":["Inschakelen..."],"Number of plugins found: %d":["Aantal gevonden plugins: %d"],"Caution: These themes may be active on other sites in the network. Are you sure you want to proceed?":["Let op: Deze thema's zijn mogelijk actief op andere sites in het netwerk. Weet je zeker dat je door wil gaan?"],"Are you sure you want to delete the selected plugins and their data?":["Weet je zeker dat je de geselecteerde plugins en bijbehorende gegevens wil verwijderen?"],"Please select at least one item to perform this action on.":["Selecteer minstens \u00e9\u00e9n item om deze handeling op uit te voeren."],"Are you sure you want to delete %s and its data?":["Weet je zeker dat je %s en de bijbehorende gegevens wil verwijderen?"],"Update canceled.":["Update geannuleerd."],"plugin\u0004Update %s now":["Nu %s bijwerken"],"Updates may not complete if you navigate away from this page.":["Updates worden mogelijk niet voltooid als je deze pagina verlaat."],"Connection lost or the server is busy. Please try again later.":["Verbinding verbroken of de server is druk. Probeer het later opnieuw."],"Deletion failed: %s":["Verwijderen van: %s mislukt"],"theme\u0004Deleted!":["Verwijderd!"],"theme\u0004%s installation failed":["%s installatie mislukt"],"theme\u0004Network Activate %s":["Netwerk activeer %s"],"theme\u0004%s installed!":["%s ge\u00efnstalleerd!"],"theme\u0004Installing %s...":["%s installeren..."],"theme\u0004Updated!":["Bijgewerkt!"],"Updating... please wait.":["Aan het bijwerken... even geduld."],"plugin\u0004Deleted!":["Verwijderd!"],"Deleting...":["Verwijderen..."],"plugin\u0004Install %s now":["%s nu installeren."],"Importer installed successfully. <a href=\"%s\">Run importer<\/a>":["Importeerder is ge\u00efnstalleerd. <a href=\"%s\">Voer importeerder uit<\/a>"],"plugin\u0004%s installation failed":["%s installatie mislukt"],"Installation failed: %s":["Installatie mislukt: %s"],"Installation completed successfully.":["Installatie met succes afgerond."],"plugin\u0004Installed!":["Ge\u00efnstalleerd!"],"plugin\u0004%s installed!":["%s ge\u00efnstalleerd!"],"Installing... please wait.":["Bezig met installeren... een ogenblik geduld."],"plugin\u0004Installing %s...":["%s installeren..."],"Installing...":["Installeren..."],"plugin\u0004%s update failed.":["%s update mislukt."],"Update failed: %s":["Bijwerken mislukt: %s"],"Update completed successfully.":["Update met succes voltooid."],"plugin\u0004Updated!":["Bijgewerkt!"],"plugin\u0004%s updated!":["%s bijgewerkt!"],"Updating...":["Updating..."],"plugin\u0004Updating %s...":["%s. bijwerken.."],"No plugins found. Try a different search.":["Geen plugins gevonden. Probeer een andere zoekopdracht."],"Enable auto-updates":["Auto-updates inschakelen"],"Disable auto-updates":["Auto-updates uitschakelen"],"No plugins are currently available.":["Er zijn op dit moment geen plugins beschikbaar."],"Auto-updates disabled":["Auto-updates uitgeschakeld"],"Auto-updates enabled":["Auto-updates ingeschakeld"],"theme\u0004Activate %s":["Activeer %s"],"plugin\u0004Network Activate %s":["Netwerk activeer %s"],"plugin\u0004Activate %s":["Activeer %s"],"Run Importer":["Begin met importeren"],"Run %s":["Start %s"],"Update failed.":["Update mislukt."],"theme\u0004Installed!":["Ge\u00efnstalleerd!"],"Are you sure you want to delete %s?":["Weet je zeker dat je %s wil verwijderen?"],"Network Enable":["Netwerk activeren"],"Update Now":["Nu updaten"],"Installation failed.":["Installatie mislukt."],"You do not appear to have any plugins available at this time.":["Je hebt op dit moment blijkbaar geen plugins beschikbaar."],"Network Activate":["Netwerk activeren"],"Install Now":["Nu installeren"],"Something went wrong.":["Er is iets fout gegaan."],"Live Preview":["Live voorbeeld"],"An error has occurred. Please reload the page and try again.":["Er is een fout opgetreden. Vernieuw de pagina en probeer het opnieuw."],"Activate":["Activeren"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/updates.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-04-25 19:59:32+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Annotation":["Aantekening"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/annotations.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-17 11:46:51+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Annotation":["Aantekening"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/annotations.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-04-25 19:59:32+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Notifications":["Meldingen"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/a11y.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-17 11:46:51+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Notifications":["Meldingen"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/a11y.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-04-25 19:59:32+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Menu Item":["Menu item"],"Comment":["Reactie"],"Widget areas":["Widget gebieden"],"Site":["Site"],"Post Type":["Berichttype"],"Taxonomy":["Taxonomie"],"Menu Location":["Menu locatie"],"Menu":["Menu"],"User":["Gebruiker"],"Base":["Basis"],"Widgets":["Widgets"],"Site Title":["Sitetitel"],"Media":["Media"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/core-data.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-17 11:46:51+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Menu Item":["Menu item"],"Comment":["Reactie"],"Widget areas":["Widget gebieden"],"Site":["Site"],"Post Type":["Berichttype"],"Taxonomy":["Taxonomie"],"Menu Location":["Menu locatie"],"Menu":["Menu"],"User":["Gebruiker"],"Base":["Basis"],"Widgets":["Widgets"],"Site Title":["Sitetitel"],"Media":["Media"]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/core-data.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-03-11 19:27:48+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Unavailable":["Niet beschikbaar"],"No details available":["Geen details beschikbaar"],"A test is unavailable":["Een test is niet beschikbaar"],"All site health tests have finished running. There are items that should be addressed, and the results are now available on the page.":["Alle sitediagnose tests zijn afgerond. Er zijn items die nagekeken moeten worden en de resultaten zijn nu beschikbaar op de pagina."],"Should be improved":["Moet worden verbeterd"],"Good":["Goed"],"%s critical issue":["%s kritiek probleem","%s kritieke problemen"],"%s item with no issues detected":["%s item zonder problemen gedetecteerd","%s items zonder problemen gedetecteerd"],"%s recommended improvement":["%s aangeraden verbetering","%s aangeraden verbeteringen"],"Site information has been copied to your clipboard.":["Site-informatie is naar je klembord gekopieerd."],"All site health tests have finished running. Your site is looking good, and the results are now available on the page.":["Alle site diagnosetesten zijn afgerond. Je site ziet er goed uit, en de resultaten zijn nu beschikbaar op de pagina."],"All site health tests have finished running.":["Alle sitediagnose testen zijn voltooid."],"Please wait...":["Even wachten..."]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/site-health.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-04 08:34:10+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Unavailable":["Niet beschikbaar"],"No details available":["Geen details beschikbaar"],"A test is unavailable":["Een test is niet beschikbaar"],"All site health tests have finished running. There are items that should be addressed, and the results are now available on the page.":["Alle sitediagnose tests zijn afgerond. Er zijn items die nagekeken moeten worden en de resultaten zijn nu beschikbaar op de pagina."],"Should be improved":["Moet worden verbeterd"],"Good":["Goed"],"%s critical issue":["%s kritiek probleem","%s kritieke problemen"],"%s item with no issues detected":["%s item zonder problemen gedetecteerd","%s items zonder problemen gedetecteerd"],"%s recommended improvement":["%s aangeraden verbetering","%s aangeraden verbeteringen"],"Site information has been copied to your clipboard.":["Site-informatie is naar je klembord gekopieerd."],"All site health tests have finished running. Your site is looking good, and the results are now available on the page.":["Alle site diagnosetesten zijn afgerond. Je site ziet er goed uit, en de resultaten zijn nu beschikbaar op de pagina."],"All site health tests have finished running.":["Alle sitediagnose testen zijn voltooid."],"Please wait...":["Even wachten..."]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/site-health.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-03-11 19:27:48+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Saving\u2026":["Opslaan\u2026"],"Use as featured image":["Gebruik als uitgelichte afbeelding"],"Could not set that as the thumbnail image. Try a different attachment.":["Niet mogelijk dit als de thumbnail-afbeelding in te stellen. Probeer een andere bijlage."],"Done":["Klaar"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/set-post-thumbnail.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-04 08:34:10+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Saving\u2026":["Opslaan\u2026"],"Use as featured image":["Gebruik als uitgelichte afbeelding"],"Could not set that as the thumbnail image. Try a different attachment.":["Niet mogelijk dit als de thumbnail-afbeelding in te stellen. Probeer een andere bijlage."],"Done":["Klaar"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/set-post-thumbnail.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-03-11 19:27:48+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Drag boxes here":["Boxen hiernaartoe slepen"],"Add boxes from the Screen Options menu":["Voeg boxen toe vanuit het menu Schermopties"],"The boxes order has been saved.":["De boxen volgorde is opgeslagen."],"The box is on the last position":["De box is op de laatste positie"],"The box is on the first position":["De box is op de eerste positie"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/postbox.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-04 08:34:10+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Drag boxes here":["Boxen hiernaartoe slepen"],"Add boxes from the Screen Options menu":["Voeg boxen toe vanuit het menu Schermopties"],"The boxes order has been saved.":["De boxen volgorde is opgeslagen."],"The box is on the last position":["De box is op de laatste positie"],"The box is on the first position":["De box is op de eerste positie"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/postbox.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-03-11 19:27:48+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Widget has been added to the selected sidebar":["Widget is toegevoegd aan de geselecteerde zijbalk"],"Saved":["Opgeslagen"],"The changes you made will be lost if you navigate away from this page.":["De wijzigingen zullen verloren gaan als je deze pagina nu verlaat."],"Save":["Opslaan"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/widgets.js"}}
\ No newline at end of file
{"translation-revision-date":"2021-06-04 08:34:10+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"nl"},"Widget has been added to the selected sidebar":["Widget is toegevoegd aan de geselecteerde zijbalk"],"Saved":["Opgeslagen"],"The changes you made will be lost if you navigate away from this page.":["De wijzigingen zullen verloren gaan als je deze pagina nu verlaat."],"Save":["Opslaan"]}},"comment":{"reference":"wp-admin\/js\/widgets.js"}}
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment